Spring naar inhoud

Privacyverklaring Zwolle: het nieuwe Oud en Nieuw

Bij de uitvoering van haar taken gebruikt de gemeente Zwolle jouw gegevens. Hiermee gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om. In deze privacyverklaring lees je daar meer over.

AVG rol gemeente:

Voor de uitvoering van haar taken gebruikt de gemeente Zwolle gegevens van haar inwoners. Het gaat onder andere om persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct of indirect iets zeggen over een inwoner of die naar een inwoner te herleiden zijn. Denk hierbij aan iemands naam, adres en woonplaats of geboortedatum. De gemeente Zwolle gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens om.

Doel van het gebruik van persoonsgegevens:

Er wordt een participatieproces opgezet om tot een gezellige jaarwisseling en decembermaand te komen, waarin iedereen van de festiviteiten kan genieten. Het doel is om via een participatieproces samen met Zwollenaren tot meerdere uitvoerbare, vuurwerkvrije initiatieven te komen, om de decembermaand en de jaarwisseling veilig, mens-, milieu- en diervriendelijk te vieren. Door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek te laten gaan achterhalen we waar de energie zit en waar alle partijen waarde aan hechten. Op deze manier bieden we de mogelijkheid om tot kwalitatief goede ideeën te komen die eventueel met ondersteuning van de gemeente maatschappelijk te organiseren zijn.

De gegevens van initiatiefnemers worden enkel gebruikt om hen te benaderen voor o.a. vervolgvragen, bewonersbijeenkomsten, om te koppelen aan een relevante (maatschappelijke) organisatie of (mogelijk) te ondersteunen in verdere uitwerking en uitvoering van het initiatief.

Grondslag van het gebruik van persoonsgegevens:

Toestemming: Initiatiefnemers dienen hun idee in via een formulier. In dit formulier wordt om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens gevraagd.

Categorieën van betrokkenen:

 • Maatschappelijk partners, ondernemers en inwoners van de stad
  • Leveren ideeën en laten weten welke ideeën ze steunen
  • Voeren het gesprek met elkaar
  • Spelen indien gewenst een rol bij de uitvoering
 • Begeleidingsgroep
  • Stimuleert (specifieke groepen) Zwollenaren om ideeen in te dienen.
  • Kijkt mee of de ideeën aan de voorwaarden voldoen
  • Kijkt wie erbij betrokken kunnen zijn, verbindt deze partijen en werkt waar mogelijk samen in de uitvoering
 • Raad
  • Neemt aan het einde van het participatieproces een besluit over de initiatieven waarin de gemeente een formele rol heeft
 • College
  • Initieert participatieproces
  • Verwerkt uitkomsten van het participatieproces in een voorstel aan de gemeenteraad
 • Ambtelijke projectgroep
  • Neemt aan het einde van het participatieproces een besluit over de initiatieven waarin de gemeente een formele rol heeft

N.B. alleen de ambtelijke projectgroep heeft directe toegang tot de gegevens van de initiatiefnemers.

Categorieën gebruikte persoonsgegevens:

 • Naam
 • Telefoonnummer [optioneel]
 • Emailadres [optioneel]

Ontvangers buiten de gemeente:

In beginsel heeft alleen de ambtelijke projectgroep toegang tot de persoonsgegevens. Gegevens worden mogelijk gedeeld met deelnemers aan een ‘begeleidingsgroep’ bestaande uit maatschappelijk partners, wanneer dat relevant is voor het verder uitwerken en uitvoeren van het ingediende initiatief.

Bewaartermijn:

Inwoners kunnen ideeën indienen t/m 15 juni 2024. De gegevens van de initiatiefnemers worden ten minste [EV1] bewaard tot eind 2025. Dit is omdat sommige initiatieven komende jaarwisseling nog niet gerealiseerd kunnen worden of we na de uitvoering willen evalueren.

Worden de gegevens doorgezonden naar landen buiten de EU?

Nee

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Nee

Login om verder te gaan
refresh

Cancel